VODA
analiza, upravljanje i praćenje površinskih voda
analiza, upravljanje i praćenje podzemnih voda
oprema, hemikalije i tehnologija za distribuciju i održavanje vode i vodovoda
(prečistači, cisterne, rezervoari)
kontrola izvorišta i postrojenja za tretman voda
navodnjavanje i odvodnjavanje
proizvođači mernih instrumenata, automatizacija i monitoring sistem
oprema za izgradnju i održavanje vodovoda i kanalizacije
oprema i tehnologija za odvođenje i prečišćavanje industrijskih i drugih otpadnih voda
monitoring voda
zaštita od poplava
rečni ekosistemi
 
VAZDUH
merenje kvaliteta i zagađenja vazduha
zaštita vazduha
smanjenje štetnih emisija elektroenergetskog i industrijskog kompleksa
 
ZEMLJIŠTE
merenje kvaliteta, prevencija zagađenja i dekontaminacija zemljišta
biodiverzitet i geodiverzitet
 
RECIKLAŽA
industrijski, komunalni, medicinski, elektronski i bio otpad
mašine i oprema za sakupljanje i reciklažu otpada
sanacija i rekultivacija prostora degradiranih deponija komunalnog otpada
tehnologije za preradu otpada i očuvanja životne sredine
 
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
praćenje klime i klimatskih promena
zaštita i upravljanje prirodnim resursima
održivi razvoj i obnova prirodnih resursa
gajenje, održavanje i obnova šuma
rečni i jezerski ekosistemi
nacionalni parkovi i druga zaštićena prirodna dobra
klizišta i odroni, prevencija i sanacija
procena opasnosti od hemijskog udesa i prevencija
upravljanje industrijskim zagađenjem
zaštita od buke i vibracije
strategija, projekti i edukativni programi za očuvanje životne sredine i prirode
 
TEHNOLOGIJA PAMETNIH GRADOVA
• Održiva mobilnost
• Sistem javnih bicikala
• E-mobility
• Upravljanje parkingom
• Upravljanje transportom i logistikom
• Upravljanje pametnim zgradama
 
KOMUNALNA DELATNOST
komunalna oprema
komunalne mašine
komunalna vozila
 
BERZA EKOLOŠKIH USLUGA I OPREME
usluge ekohemijske karakterizacije životne sredine
inženjering u životnoj sredini
laboratorijska oprema
 
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI TRANSFER TEHNOLOGIJA
 
OSTALO
 

Pregledi profila

 • Pre događaja1412
 • Posle događaja0

Organizator

 • SAJAM_NOVI_LOGO_srb_1.png

Medijski partneri

 • BGEN_LOGO_FINAL_mali.jpg
 • Energoinfo_logo_220x50.png
 • industrija_170px.jpg
 • pss_security_logo.png
 • securitysee_mali.png
 • Casopis_Zastita_logo_2016_mala.jpg
 • a_s_Adria_logo_for_web.png
 • ISACA.png
 • startit_logo_v2_crni.png
 • energyworld_42696.jpg

hotel partneri

 • xenon_hotel.jpg
 • radisson.jpg